ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แฟ้มสะสมงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 260.5 KB 225
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 420.65 KB 498
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 755.54 KB 408
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 506.29 KB 279
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.17 KB 279
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 สังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.39 KB 312
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 สุขศึกษฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.59 KB 212
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 659
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 การศึกษาพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 828.02 KB 286
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 ปี 2556 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 354
เอกสารราชการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1009.73 KB 148
แบบฟอร์มหนังสือราชการต่างๆ
Font thai saraban ZIP Archive ขนาดไฟล์ 174.41 KB 131
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 130
แบบฟอร์มหนังสือคำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 126
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 98
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 163
แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 124
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 118
แบบฟอร์มประเมินพนักงานราชการทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 358
แบบฟอร์มหนังสือประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 1447
แบบฟอร์มหนังสือประเมินการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 12502
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 2581
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 137
แบบฟอร์มยินยอมการสับเปลี่ยน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 217
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2559 5